รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ::  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ::    
 

 
   
   
 
   
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  กลุ่มพัฒนาองค์กรณ์สตรี
  อสม.
 ชุมชนศาลเจ้าพ่อตั้วปุ้นเท้า
 ชุมชนหลวงปู่ปาน
 ชุมชนวัดมอญ
 ชุมชนบ้านล่าง
 ชุมชนคลองปรก
 ชุมชนซอยน้ำผึ้ง
 ชุมชนคลองแม่โจ้
 ชุมชนตลาดไทยรุ่งทิพย์
 ชุมชนคลองนางหงส์ฝั่งเหนือ
 ชุมชนเจ้าแม่สามมุข
 ชุมชนพร้อมจิตร
 ชุมชนวัดสว่างอารมณ์
 ชุมชนตลาดเมืองใหม่
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพเทศบาล
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  ผลงานเทศบาล
  กิจกรรม
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่งเทศบาล
  ระเบียบเทศบาล
ชมรมผู้สูงอายุ
 
 
 

 
 
   
  สถานีอนามัย  
 ประวัติสถานีอนามัยคลองด่าน หมู่ 13 และอาคารสิ่งก่อสร้าง

เมื่อ พ.ศ.2492 เริ่มก่อสร้างสุขศาลา ส้มจีน อุณหนันท์ ที่ หมู่ 4 ตำบลคลองด่านฝั่งคลองชลประทานและเริ่มบริการประชาชน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2493 จนถึง พ.ศ.2507 จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น สถานีอนามัยชั้น 2

พ.ศ.2512 เปลี่ยนชื่อมาเป็นสถานีอนามัยตำบลคลองด่าน

พ.ศ.2520 ย้ายมาอยู่ หมู่ที่ 13 ตำบลคลองด่าน ซึ่งอยู่ติดถนน ประชาชนได้รับบริการสะดวกและมีผู้มารับบริการมากขึ้น

พ.ศ.2527 ก่อสร้างอาคารเรือนพักผู้ป่วย "รวมน้ำใจปวงประชา" พร้อมวัสดุการแพทย์โดยการนำของนายสอน นางเติม สามเรือนทอง, นายคำ กิมยงค์ ,นายซ่งหมอง แซ่ลิ้ม ,กำนันจำปี โห้ประไพ โดยได้รับความร่วมมือจากชาวตำบลคลองด่านบริจาคเงิน ก่อสร้างและซื้อวัสดุการแพทย์เป็นจำนวน 990,117 บาท

พ.ศ.2534 ได้รับงบประมาณก่อสร้างสถานีอนามัยทดแทน 383,000 บาทการดำเนินการก่อสร้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเป็นที่ป่าชายเลนเดิม จำเป็นต้องเปลี่ยนฐานรากจากเป็นกลุ่มเป็นเข็มคอนกรีตอัดแรงยาว28 เมตร โดยได้รับความสนับสนุนจากกำนันตำบลคลองด่านบริจากเงินเปลี่ยนเสาเข็มและถมที่เป็นเงิน 300,000 บาทและได้รับความสนับสนุนจากประชาชน คณะกรรมการสถานีอนามัยบริจาคเงินต่อเติมอาคารชั้นล่างและวัสดุอุปกรณ์ รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาทเศษ และเปิดอาคารที่ทำการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2535 เป็นต้นมา

ตัวอาคารสถานีอนามัยปัจจุบัน แบบเลขที่ 8170/2535 เป็นอาคาร 2 ชั้นใต้ถุนสูง ก่อสร้างเสร็จ พ.ศ. 2544 โดยงบประมาณ ปี 2543 เป็นเงิน 2,049,000 บาท และต่อเติมอาคารด้านล่างโดยงบบริจาคจากประชาชน

 ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553) ได้เปลี่ยนจากสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  และในวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ได้ทำพิธีเปิดป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่างเป็นทางการ  โดยคณะกรรมการพัฒนาสถานีอนามัยคลองด่าน หมู่ 13 เป็นผูดำเนินการหลัก  พร้อมทั้งจัดทอดผ้าป่าเพื่อหางบประมาณจัดซื้อยูนิตทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์ และเพื่อพัฒนาด้านอื่นๆ มีผู้บริจาครวมเงินทั้งสิ้น 735,920 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

 
 

 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.